Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Patrick van Hoewijk Personal Training – 18 september 2017 – PvH-PT.2017.001

1. Status
Patrick van Hoewijk Personal Training (hierna vermeld onder PvH-PT), opgericht per 18 september 2017.

2. Activiteiten en doelstelling
PvH-PT is een specialist op het gebied van bewegen, gezonde leefstijl en vitaliteit. PvH-PT biedt een uniek leefstijlprogramma aan met persoonlijke begeleiding, fysieke- en mentale coaching. Na een uitgebreid intakegesprek wordt besloten of en zo ja welke specifieke training zal kunnen worden gevolgd en hoe de persoonlijke trainer zal begeleiden.

3. Intentieverklaring
Nadat het doel van de training is vastgelegd verklaren zowel PvH-PT als trainee door ondertekening van het Personal Training Contract samen te werken teneinde het beoogde resultaat binnen de daarvoor gestelde termijn te behalen. PvH-PT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien de personal trainer van mening is, dat de inzet van trainee onvoldoende is het beoogde resultaat te behalen, de overeenkomst, zonder retourstorting van (een gedeelte van) de trainingskosten, gelijk aan de nog niet genoten trainingen, te ontbinden. Alle behandelingen (ook van samenwerkende specialisten) daaronder begrepen, welke de trainer geboden achtte het beoogde te behalen, vallen hieronder. Indien achteraf mocht blijken dat het beoogde resultaat door verzwegen medische- en/of psychische gebreken niet (volledig) kan worden bereikt heeft PvH-PT het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden onverminderd de gehoudenheid van de trainee om het trainingsbedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

4. Aansprakelijkheid
De trainee onderwerpt zich aan de door zijn personal trainer gegeven instructies en vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Indien de trainee de instructies overtreedt, is zulks een reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de trainee om het trainingsbedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

PvH-PT is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, tengevolge van deelname aan de training. Daarnaast is PvH-PT niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in en de nabijheid van de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. De trainee is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van PvH-PT of anderen.
PvH-PT is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van trainee.

5. Duur van de overeenkomst en trainer
De overeenkomst wordt aangegaan per pakket van trainingen en/of Small Group/Open Gym/Bootcamp/ Hardlopen. De trainingen worden aansluitend uitgevoerd met een minimale frequentie van één training per week. De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging welke voor of tijdens de laatste training uit het betreffende pakket plaats moet vinden.
PvH-PT behoudt altijd het recht om de trainer te wisselen voor een andere trainer.

6. Afzeggen en inhalen
Vakantieperiode(s), ziekte en afzeggingen wegens bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van PvH-PT) dienen minimaal 24 uur van tevoren persoonlijk of via telefonisch contact aan uw personal trainer te worden gemeld. Afzeggingen binnen 24 uur voor de training worden in rekening gebracht.

7. Betalingen
Betaling van het overeengekomen trainingsbedrag moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan op de rekening van P. van Hoewijk, IBAN / bankrekeningnummer NL74INGB0652495184.
De kosten zijn gebaseerd op de pakketprijzen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Mocht de training op een andere locatie dan bij Erna van Sinderen Lifestyle Gym, Doorvaart 7, 9101 RE te Dokkum, worden gegeven dan vindt er een toeslag plaats van € 0,29 per gereden km, gerekend vanaf de woning van de personal trainer van en naar de plaats waar de training zal worden gegeven.

Het bedrag voor één pakket van trainingen en/of Small Group/Open Gym/Bootcamp/ Hardlopen kan eenzijdig door PvH-PT worden aangepast. Dit zal dan door PvH-PT voor of tijdens de laatste training uit het betreffende pakket aan de trainee worden medegedeeld.

Patrick van Hoewijk Algemene Voorwaarden Personal Training (PvH-PT.2017.001)

PatrickvanHoewijk.nl | Personal training | Lifestyle | Outdoor
Scroll naar top